انتشار کتابی با عنوان «آواز قمرالملوک وزیری و پیانو مرتضی محجوبی» کتاب «آواز قمرالملوک وزیری و پیانو مرتضی محجوبی» به قلم بهار برخوردار منتشر شد.

انتشار کتابی با عنوان «آواز قمرالملوک وزیری و پیانو مرتضی محجوبی» کتاب «آواز قمرالملوک وزیری و پیانو مرتضی محجوبی» به قلم بهار برخوردار منتشر شد. (بیشتر…)

کمتر از 30 ثانیه