به گزارش هفتمین موج ؛ حسین واشقانی فراهانی فعال رسانه ای و عضو کمیسیون آسیب های اجتماعی و میراث فرهنگی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران در یادداشتی به خروج قطار...