شأن از دست رفته سیاست گذاری وزارت ارشاد،عامل نابودی اقتصاد فرهنگ است !

به گزارش هفتمین موج ؛ حسین واشقانی فراهانی فعال رسانه ای و عضو کمیسیون آسیب های اجتماعی و میراث فرهنگی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان استان تهران در یادداشتی به خروج قطار...

02:37